fbpx

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU

§1 WSTĘP
Sklep internetowy mateuszsuska.pl prowadzony jest przez Suska Photography Sp. z o.o., ul. Geodetów 16, 65-001 Zielona Góra, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 525033473, nr NIP 9292076611.

§2 DEFINICJE

Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu martakusz.pl czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową

Przedsiębiorca – Suska Photography Sp. z o.o., ul. Geodetów 16, 65-001 Zielona Góra, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 525033473, nr NIP 9292076611.

Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis, datę wydarzenia, dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z reklamacją.
Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.

§ 3 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
a. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.
b. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej

§ 4 DANE OSOBOWE

Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Przedsiębiorcę.
Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich.
Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia.
Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.
Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, który może wykorzystać Konsument

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Dane Przedsiębiorcy: Suska Photography Sp. z o.o., ul. Geodetów 16, 65-001 Zielona Góra, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 525033473, nr NIP 9292076611.

e-mail: suska.mateusz@gmail.com, telefon 791962666
Ja/My * niniejszym informuję/informujemy * o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy *
————————
Data odbioru:
————————
Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
————————
Adres konsumenta(-ów):
————————
Podpis konsumenta(-ów):
————————
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data
————————
*niepotrzebne skreślić

 

 ZADZWOŃ TERAZ!  +48 791 962 666 📞

Lub wypełnij formularz zgłoszeniowy: